Support

Maak gebruik van het stimuleringsbudget!

Support

Subsidiemogelijkheden

Utrecht wil een sociale, vitale stad zijn waar inwoners betrokken zijn, prettig samenleven en waar iedere
bewoner – van jong tot oud – kan meedoen en de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de
sport- en beweegsector. Het Utrechts Sportakkoord II richt zich op de doelstelling dat iedereen in Utrecht
met plezier kan sporten en bewegen en talenten kan ontwikkelen op zijn/haar niveau. Dit gebeurt in een
sociaal veilige sportomgeving bij vitale sportaanbieders.

Op onderstaande onderdelen zijn er subsidiemogelijkheden vanuit het Utrechts Sportakkoord II.

  1. Support Sportaanbieders
  2. Support Samenwerking
  3. Support Buurtsportcoach
  4. Support Aangepast Sporten

De eisen aan de aanvrager zijn per aan te vragen onderdeel verschillend. 

Voor sportaanbieders die op de club aan de slag willen met een activiteit die bijdraagt aan een van de ambities van het Utrechts Sportakkoord II.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om activiteiten voor het werven van nieuwe leden, het waarderen en werven van vrijwilligers, opzetten van nieuw en/of laagdrempelig sportaanbod, ontwikkelen van solidariteitspotjes voor mensen met weinig leefgeld of creeren van watertappunten op de club. Dit is slechts een greep uit de mogelijke activiteiten waarvoor je subsidie kan aanvragen.

Je kunt een activiteit uit het overzicht kiezen of zelf een activiteit bedenken waarvoor je een tegemoetkoming ontvangt.

Aanvraagperiode: Doorlopend. Je kunt gedurende het hele jaar starten met jouw activiteit en een aanvraag indienen.

Maximale tegemoetkoming: De subsidie bedraagt maximaal €750 per aanvrager per kalenderjaar tot en met 31 december 2023 en €850 per aanvrager per kalenderjaar vanaf 1 januari 2024. Omnisportaanbieders kunnen één keer subsidie aanvragen gedurende de looptijd van het Sportakkoord II voor eenzelfde activiteit voor maximaal drie verschillende vormen van sport.

Let op: Je kunt maar één keer voor dezelfde activiteit subsidie aanvragen. 

Heb je een goed idee voor een project of activiteit die aansluiten bij een van de ambities van het Utrechts Sportakkoord II, dan kun je subsidie aanvragen. 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie geldt dat:

  • Activiteiten worden uitgevoerd door een samenwerking van minimaal twee partijen.
  • Bij de aanvraag wordt een activiteitenplan ingediend met hierin omschrijving, doel, toelichting aansluiting ambities sportakkoord, bijdrage samenwerkingspartners en vervolg activiteiten naar afloop subsidie.
  • Sluitende begroting met hierin opgenomen hoogte en opbouw cofinanciering.
  • Voorzien van beoordeling lid van kerngroep.


Aanvraagperiode:
De procedure kent drie subsidierondes per jaar: 15 februari, 15 juni en 15 oktober

Beschikbaar budget: Maximaal 60% van de kosten van de samenwerking wordt gesubsidieerd uit gemeentelijke middelen. Het is niet mogelijk de overige 40% uit gemeentelijke subsidies te financieren. De subsidie bedraagt maximaal €25.000 per aanvrager.

Let op: Je kunt maar één keer per twee kalenderjaren subsidie aanvragen tijdens de periode van het sportakkoord. 

Deze buurtsportcoach fungeert als bruggenbouwer en verbinder tussen sport en zorg en/of welzijn, om bewoners met een afstand tot sporten en bewegen te bereiken. Met de support buurtsportcoach kunnen organisaties een bijdrage aanvragen voor maximaal 40 % van de loonkosten van een buurtsportcoach. De aanvraag bestaat uit een activiteitenplan met hierin een omschrijving activiteiten, vraag/behoefte doelgroep, doelen en beoogde resultaten, samenhang met bestaand sportaanbod en waarom de activiteiten hierop van toegevoegde waarde zijn, de samenwerking met andere partijen en aantal fte’s. 

Aanvraagperiode: Aanvragen dienen uiterlijk 15 oktober te zijn ingediend in het jaar voorafgaand aan het jaar/de jaren waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Maximale tegemoetkoming: De subsidie bedraagt maximaal 40% van de loonkosten per fte per jaar.

Deze bijdrage is voor aantoonbare meerkosten die gemaakt worden bij het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten in de gemeente Utrecht voor mensen met een beperking. Het gaat hierbij ondermeer om kosten voor trainers en vrijwilligers, scholing trainers en vrijwilligers,  huurkosten aangepaste accommodatie, materiaal- en  vervoerskosten.


Aanvraagperiode:
 Aanvragen dienen uiterlijk 15 oktober te zijn ingediend in het jaar voorafgaand aan het jaar/de jaren waarvoor subsidie wordt aangevraagd.


Maximale tegemoetkoming: 
€3.500.  Omnisportaanbieders kunnen één keer subsidie aanvragen per kalenderjaar voor maximaal drie verschillende vormen van sport.

Vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met de consulenten aangepast sporten van SportUtrecht.

Let op: eHerkenning nodig voor aanvraag

Aanvragen voor ondersteuning van het Utrechts Sportakkoord kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen (zoals stichtingen en verenigingen) en natuurlijke personen die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en beschikken over e-Herkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+.

Utrecht, de sportieve talentstad van Nederland!